My Grandmothers   spacer
spacer MIE YUKA SACHIKO MINAMI HIROKO AYUMI REGINE&YOKO YOSHIE MIKA MIWA MIKIKO ERIKO RYUEN MISAKO MINEKO GEISHA AI SHIZUKA KAHORI TSUMUGI HYONEE KWANYI ARIKO MOEHA MITSUE
AKIYO, MAI, HITOMI, NORIKO
Photo
concept
GEISHA [ AKIYO, MAI, HITOMI, NORIKO ]spacer
180 x 240cmspacer2002

spacer